Chính sách Đào tạo – Phát triển

MOORE tạo mọi điều kiện giúp mỗi cá nhân phát triển nghề nghiệp đồng thời xây dựng một lực lượng nhân viên chuyên nghiệp trên toàn bộ Hệ thống. Ở MOORE, các chương trình học tập đều xuất phát từ nhu cầu cụ thể, Công ty khuyến khích nhân viên chủ động trong học tập và phát triển nghề nghiệp của bản thân.

Các chương trình đào tạo tập trung:

- Đào tạo Orientation: giúp toàn bộ CBNV có cái nhìn tổng thể về Công ty, hiểu về lĩnh vực kinh doanh của Công ty và định hình được các nấc thang thắng tiến.

- Đào tạo Kiến thức sản phẩm: giúp toàn bộ CBNV, không phân biệt các phòng ban/bộ phận hiểu rõ về các sản phẩm mà Moore cung cấp.

- Đào tạo Kỹ năng: Moore thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng cho CBNV, nhằm giúp tất cả CBNV hoàn thiện bản thân và tự tin phát triển cùng Công ty.