Ở Moore Corporation, chúng tôi quan niệm rằng tài sản quý giá nhất và lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Công ty là con người, con người có phát triển thì công ty mới phát triển. Chính vì thế, mỗi Moorist khi tham gia vào đại gia đình này luôn được xác định một định hướng cho bản thân - là đích đến để mỗi cá nhân luôn phấn đấu và nỗ lực không ngừng.

Một điều đặc biệt khi làm việc tại Moore là các thành viên luôn được tạo cơ hội để "kiêm nhiệm" nhiều vị trí. Chính điều này giúp phát huy tối đa tiềm năng nhân viên, giúp họ phát hiện đâu là điểm mạnh nhất của bản thân mình.